Gedragscode

Basis van de gedragscode

1. Respecteer de regels van het basketbal.

2. Respecteer de mede- en tegenstander en de scheidsrechter.

3. Behandel alle deelnemers gelijkwaardig, basket is een teamsport.

4. Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld.

5. Draag zorg voor accommodatie en materialen.

6. Bobcat Wielsbeke streeft naar een faire sport.

7. Pak geen dingen van anderen zonder te vragen, anders is dit stelen.

8. Pesten is absoluut verboden.

Specifieke afspraken voor de spelers

1. Speel met respect voor je tegenstanders, teamgenoten en scheidsrechters.

2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.

3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.

4. Aanvaard altijd de beslissingen van de scheidsrechters en de coach.

5. Gebruik nooit onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.

6. Wees blij met een overwinning, maar laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

7. Feliciteer de tegenstander altijd met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.

8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

9. Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.

10.Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken: met je coach, je teamgenoten, je ouders of je partner.

11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is niet zo vanzelfsprekend.

12.Laat kleedkamers en spelersbank netjes achter, laat geen rommel achter, lege waterflessen in de PMD bakken deponeren.

13.Het is absoluut verboden dat minderjarigen alcoholische dranken verbruiken.

14.Het is absoluut verboden dat spelers in wedstrijduitrusting in publiek roken of alcoholische dranken verbruiken.

15.De spelers zijn stipt aanwezig op de trainingen.

16.Bij afwezigheid wordt de coach verwittigd, niet enkel SMS.

17.De spelers kleden zich om in de kleedkamers, niet in de zaal.

18.Het dragen van uurwerken, halskettingen, oorringen, polsbandjes… zijn verboden vanwege veiligheidsoverwegingen.

19.De spelers hangen niet aan borden of ringen.

20.Bij thuiswedstrijden zijn de spelers minstens 30 minuten voor aanvang aanwezig.

21.Vanaf pupillen (U14) moet een speler altijd de identiteitskaart meebrengen naar de wedstrijd, zoniet zal de VBL-boete a rato van 6 euro ten laste zijn van de speler.

22.Iedere wedstrijduitsluiting, scheidsrechtersverslag en het eventueel verschijnen voor de tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokken speler, alsook de daardoor veroorzaakte kosten.

23.Bij bezit of gebruik van soft- of harddrugs wordt de speler onmiddellijk geschorst.

24.Medische problemen moeten gemeld worden aan de coach.

25.Bij de jeugdcoördinator (en in extremis bij het bestuur), kunnen de problemen van extra-sportieve aard gemeld worden.

Specifieke afspraken voor de supporters, ouders, sympathisanten, ploegverantwoordelijken en tafelofficials

1. Forceer een kind dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan een sport.

2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor uw plezier.

3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.

4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.

5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw.

6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Dit is zeker het geval met ongewenst gedrag.

7. Respecteer altijd de beslissing van de scheidsrechter, de coach en het bestuur. Val een beslissing van een scheidsrechter of coach niet aan en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.

8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen, dit niet ondersteunen is op zich ook een vorm van ongewenst gedrag.

9. Erken de waarde en het belang van alle medewerkers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

10.Wijs uw kind er op met zorg gebruik te maken van de accommodatie: laat geen rommel achter!

11. Iedereen heeft al eens een off-day, ook uw kind.

12.Afspraken die in clubverband gemaakt worden, hebben een heel democratisch proces doorlopen, respecteer dit ook al ben je het daar als individu niet mee eens.

13.Iedereen die het wil, kan zijn steentje bijdragen in de club.

Specifieke afspraken voor trainers

Algemeen

1. Eis steeds dat u door de spelers met uw aanspreektitel “coach” aangesproken wordt.

2. De wedstrijden staan in functie van de algemene basketopleiding en de ontwikkeling van de spelers, niet in functie van de overwinning.

3. Discipline wordt op alle activiteiten vereist.

4. Laat geen enkele daad van verbale en/of fysieke agressie toe.

5. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken, leer hen waardig te winnen én te verliezen.

6. Functioneer binnen de regels en de geest van de basketbalsport en leer je spelers hetzelfde te doen, ontwikkel tezelfdertijd teamrespect voor de officials, scheidsrechters en tegenstander.

7. Vermijd situaties die als compromitterend kunnen beschouwd worden, vermijd intimiteiten zowel mentaal als fysiek.

8. Toon belangstelling en bezorgdheid naar zieke en gekwetste spelers, volg het advies van de arts(en) strikt op.

9. Weiger resoluut discussie(s) tijdens trainingen en wedstrijden maar sta open voor een goed gesprek op een geschikt moment achteraf.

10.Betrek de spelers in beslissingen die hen aanbelangen en wijs op het belang ervan.

11. Schenk aandacht aan alle spelers, ook aan diegene die minder getalenteerd zijn, vermijd dat getalenteerde spelers te veel op het terrein staan.

12.Werk actief mee aan het ontraden en ontmoedigen van de spelers omtrent gebruik van drugs, alcohol, tabak of elke andere verboden substantie. Wijs hen op een gezonde verantwoorde sportieve vrijetijdsbesteding.

13.Toon respect voor de waardigheid van jouw spelers, ongeacht hun geslacht, talent, etnische of religieuze achtergrond, culturele of morele overtuiging.

14.Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

15.Hou rekening met de leeftijdscategorie waarvoor je training geeft.

16.Leer sporters aan met zorg om te gaan met materiaal en accommodatie.

Specifiek

1. De coach zal geëvalueerd worden op basis van de individuele progressie van zijn spelers en niet op basis van de behaalde resultaten.

2. Elke hardwerkende, gedisciplineerde en steeds aanwezige jeugdspeler heeft per wedstrijd automatisch recht op een aantal minuten speeltijd.

3. Maak spelers nooit belachelijk omwille van een fout maar wees steeds zo positief mogelijk. Geef constant feedback en vermijd overladen negatieve kritiek.

4. Wees voortdurend bewust van je leidinggevende rol en de macht/invloed die dit met zich meebrengt. Jongeren hebben een coach nodig die zij respecteren.

5. Er wordt een maximale aanwezigheid op trainingen en wedstrijden verwacht.

6. De coaches regelen zelf hun vervangingen. De ploegverantwoordelijke en de jeugdcoördinator worden verwittigd. In nood zullen beide een oplossing zoeken.

7. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.

8. De coach stelt – minimum tweewekelijks – een trainingsvoorbereiding op. Hiervoor gebruikt hij een standaardformulier.

9. De jeugdcoördinator zal de trainingsvoorbereidingen nazien.

10.De coach stelt maandelijks de prestatie-, aanwezigheids- en verplaatsingslijst op. Hij gebruikt hiervoor het standaardformulier. Deze lijst moet ondertekend naar de jeugdcoördinator verstuurd worden. Zonder deze lijst kan en zal er geen vergoeding uitbetaald worden (= verplichting van het vrijwilligersstatuut).

11. De trainingen worden in een sportieve kledij gegeven.

12.Tijdens de wedstrijden wordt gevraagd om (indien beschikbaar) ‘clubkledij’ te dragen.

13.Werk permanent aan de verbetering van je technische basketkennis, coaching en de principes van groei en ontwikkeling van jongeren.

14.Elke coach volgt jaarlijks minstens één clinic.

15.Elke trainer neemt jaarlijks deel aan minstens één tornooi.

16.De coach vult per speler halfweg en op het einde van het seizoen de evaluatiefiche in. Hij gebruikt hiervoor het standaardformulier.

17.Eén keer per jaar houdt de coach per speler een evaluatiegesprek. Hij gebruikt hiervoor het standaardformulier.

18.De coach zorgt – of laat zorgen – voor een klein verslagje na elke wedstrijd.

19.Er worden drie vergaderingen – waarop uw aanwezigheid vereist is – voorzien.

20.Controleer of het gebruikte materiaal voldoet aan de veiligheidseisen.

21.De coach engageert zich om minimum 1 dag – of 2 halve dagen – stage te geven tijdens een basketstage van de club.

22.Geschillen of problemen worden intern en via de juiste kanalen besproken en bijgelegd.

23.Beslissingen van het bestuur dienen gerespecteerd te worden.

Specifieke afspraken voor de bestuurders

1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd en beperking.

2. Geef het goeie voorbeeld door deze code zeer hoog in het vaandel te dragen.

3. Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren en geeft aan dat hier met zorg mee omgegaan moet worden. Zorg dat de eigenaar van het materiaal dat in bruikleen wordt gegeven, deze verplichting ook nakomt.

4. Bij de wedstrijdbepalingen en het tijdstip van de wedstrijden dient rekening gehouden te worden met de leeftijd.

5. Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkste wordt gezien. Wél als u gul bent met lof voor inzet en prestatie.

6. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, ploegverantwoordelijken en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

7. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

8. Een bestuurslid reageert altijd op ongewenst gedrag en laat dit zeker niet betijen.

9. Een bestuurslid meldt ongewenst gedrag altijd op de eerstvolgende bestuursvergadering.

10.Respecteer de wettelijke bepalingen waarbinnen de club opereert.

11. Alle informatie uitgewisseld tussen bestuursleden waarbij er afgesproken wordt om deze (nog) niet openbaar te maken, worden door de bestuursleden confidentieel behandeld.

Belangrijk !

Het bestuur heeft het recht op te treden wanneer de gedragscode niet wordt gerespecteerd en kan de nodige maatregelen nemen.

Gedrag dat aanleiding geeft tot boetes en dossierkosten, wordt altijd ter kennis gebracht in een bestuursvergadering en aan de betrokkene.

Geldelijke boetes en dossierkosten zullen altijd integraal teruggevorderd worden van diegene die deze veroorzaakt heeft.

Strafrechtelijk gedrag wordt altijd gemeld aan de bevoegde instanties.

Het bestuur (of de afgevaardigden van het bestuur) heeft het recht om iemand tijdelijk of permanent als lid uit de club of de sportaccommodatie te (laten) verwijderen.