Bobcat Wielsbeke

Rechten en plichten

Informatienota ‘Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger’

1. Organisatie

vzw Basket Wielsbeke (Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke) heeft als sociale doelstelling de beoefening van de lichamelijke opvoeding en de sport in het algemeen en de basketbalsport in het bijzonder. De verantwoordelijke voor informatie over ‘rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger’ is voorzitter Piet Desmyter, die bij ongevallen moet verwittigd worden (0475 79 99 62).

2. Verzekeringen
De organisatie heeft, overeenkomstig artikel 6 .1 van de wet van 3 juli, een verzekering afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie, bij de maatschappij Ethias.

3. Vergoedingen

De organisatie betaalt de vrijwilliger geen onkostenvergoeding.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5. Geheimhoudingsplicht

De organisatie wijst de vrijwilliger op zijn geheimhoudingsplicht bij de uitoefening van het vrijwilligerswerk.

6. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, …
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, …